Tag: Chiến dịch huyền thoại!Juve muốn ký lại và bán lại hắn chỉ mới một năm trước.