Tag: chúng ta có thể thấy quan trọng của Ronaldo tuổi hơn thế nào.