Tag: Coutinho lờ đi mọi tin đồn truyền tin. anh ta vừa trở về Brazil vào Giáng Sinh..