Tag: Loew nằm bẹp t ừ “không có mặt trước” bọn Đức rời khỏi nhóm lần nữa à?.