Tag: Tổng thống Nagu bắn vào ngực ông ta và thề s ẽ gia hạn hợp đồng của Messina